سفارش نشاء
سفارش نشاء در فروشگاه اینترنتی کشاورزی گلخون پذیرفته می شود. جهت اطلاع از قیمت ها با شماره موبایل ۰۹۳۳۲۳۹۵۸۴۸ تماس حاصل بفرمایید.

نشا، گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با نور و دمای کنترل شده می گذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود.

مزایای نشاکاری

تقویت سیستم ریشه ای گیاهان پیش از کاشت در مزرعه
امکان ایجاد شرایط محیطی مناسب در اوایل رشد
کوتاه کردن طول دوره رشد
پیش_رس کردن محصول
رعایت دقیق فاصله بوته ها در زمان کاشت
عدم نیاز به تنک کردن سبزی های نشایی

 

سفارش نشاء سفارش نشاء در فروشگاه اینترنتی کشاورزی گلخون پذیرفته می شود. جهت اطلاع از قیمت ها با شماره موبایل ۰۹۳۳۲۳۹۵۸۴۸ تماس حاصل بفرمایید. نشا، گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با نور و دمای کنترل شده می گذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود. مزایای نشاکاری تقویت سیستم ریشه ای گیاهان پیش از کاشت در مزرعه امکان ایجاد شرایط محیطی مناسب در اوایل رشد کوتاه کردن طول دوره رشد پیش_رس کردن محصول رعایت دقیق فاصله بوته ها در زمان کاشت عدم نیاز به تنک کردن سبزی های نشایی