بذر بادمجان از جمله بذر صیفی جاتی است که حساس به سرما بوده و دارای ساقه های قوی و برگ های پهن و کشیده هستند. بادمجان نیز مانند فلفل، سیب زمینی و گوجه فرنگی متعلق به خانواده سیاهرنگها می باشد.

روش کاشت بذر بادمجان در باغ و باغچه

بادمجان به دو طریق کاشته می شود:
1.  کشت مستقیم: در این روش باید زمان کشت را تا اتمام سرمای زمستانه و رسیدن فصل بهار به تاخیر انداخت.
2. تهیه خزانه از دیاد: در این روش اقدام به تهیه خزانه در گلخانه کرده و به محض مساعد شدن هوا نشاها به محل اصلی منتقل می شوند.
تولید نشا نیز به این گونه است: ابتدا بذرها را در سینی نشا می کارند و در محل مناسبی قرار می دهند. جوانه زنی بذرها 10 الی 25 روز طول می کشد. بعد از 6 الی 12 هفته زمانی که گیاهچه به اندازه 15 سانتی متری یا 5 الی 6 برگی رسید، انتقال نشاها صورت می گیرد. پس از انتقال نشا به مزرعه باید آبیاری به صورت روزانه صورت بگیرد. بعد از گذشت مدتی از انتقال نشا، هر 2 الی 4 روز آبیاری برای گیاه بادمجان کافی است.
بذر بادمجان از جمله بذر صیفی جاتی است که حساس به سرما بوده و دارای ساقه های قوی و برگ های پهن و کشیده هستند. بادمجان نیز مانند فلفل، سیب زمینی و گوجه فرنگی متعلق به خانواده سیاهرنگها می باشد.

روش کاشت بذر بادمجان در باغ و باغچه

بادمجان به دو طریق کاشته می شود:
1.  کشت مستقیم: در این روش باید زمان کشت را تا اتمام سرمای زمستانه و رسیدن فصل بهار به تاخیر انداخت.
2. تهیه خزانه از دیاد: در این روش اقدام به تهیه خزانه در گلخانه کرده و به محض مساعد شدن هوا نشاها به محل اصلی منتقل می شوند.
تولید نشا نیز به این گونه است: ابتدا بذرها را در سینی نشا می کارند و در محل مناسبی قرار می دهند. جوانه زنی بذرها 10 الی 25 روز طول می کشد. بعد از 6 الی 12 هفته زمانی که گیاهچه به اندازه 15 سانتی متری یا 5 الی 6 برگی رسید، انتقال نشاها صورت می گیرد. پس از انتقال نشا به مزرعه باید آبیاری به صورت روزانه صورت بگیرد. بعد از گذشت مدتی از انتقال نشا، هر 2 الی 4 روز آبیاری برای گیاه بادمجان کافی است.